NTI CADcenter MOE: Fra CAD til BIM

MOE: Från CAD till BIM

8. October - 2014

Det rådgivande ingenjörsfirman MOE började med Autodesk Revit för 5 år sedan. Erfarenheten har visat att en lyckad implementering kräver struktur. När man har sagt Autodesk Revit, har man också sagt IKT och BIM. Och det är en rejäl utmaning. Men det är vägen till framgång.

Utbildningsplan

MOE ville optimera sina Revitprojekt – chefer, yrkesledare och CAD-operatörer emellan. Därför kontaktade företaget NTI CADcenter och några kurser sattes samman som passade behovet hos MOE, berättar Vivi Nyehuus Hansen, på BIM-yrkessupporten hos MOE:

– Vi började med att skicka alla projektchefer och projektledare på kurs med fokus på IKT, vad det betyder, den ekonomiska betydelsen, och själva IKT-kungörelsen. Dessutom en kort genomgång av möjligheterna med Revit.

Syftet var att ta bort alla myter och dokumentera vad man kan – och vad man inte kan. Härigenom fick de förståelse för att BIM är mycket mer än 3D. I början var utmaningen att vi ritade i 2½D, men vi fyllde inte i information. Därför satte jag mig ned tillsammans med vår affärschef och gjorde upp en budget för vad det skulle kosta att få upp alla på en högre nivå, så att vi skulle kunna använda systemet på ett intelligent sätt. Det vill säga en budget för ”nice to have” och ”need to have”.

Kurserna hos NTI CADcenter utgick från MOE:s templates och families. Det har inneburit att kurserna har varit närvarande på så sätt att utgångspunkten har varit MOE:s vardag. De utgifter som följer med att utbilda och att få systemet att köra strömlinjeformat är små i förhållande till de omkostnader som alternativt kan uppstå i samband med fel. Det kräver en stram struktur – och stram disciplin. Hos MOE ska ritstandarderna således följas till 100 %.

Alla aktörer ska vara med

Det var viktigt för MOE att det inte bara är användarna som har kunskap om IKT, BIM och Revit, utan alla som deltar i ett projekt – även de som säljer projekten, säger Vivi Nyehuus Hansen:

– För att få igång det optimala teamet är det viktigt att alla aktörer i ett projekt vet vad som krävs när det gäller IKT/BIM. Och när man har sagt BIM säger det sig självt att det också står IKT. Det är viktigt för oss att de som tecknar avtal på MOE vet vad de säger ja och nej till när de skriver avtal som rör ”rit”-delen. Förut var detta något som assistenterna tog hand om och det uppstod inte några stora problem med hänsyn till detta. Och inte alls problem som skulle kunna få ekonomiska konsekvenser.

Den gemensamma tanken innebar att MOE – förutom kurserna för projektchefer och projektledare – skickade yrkesingenjörer och CAD-operatörer på kurs hos NTI CADcenter.

Yrkesingenjörerna gick baskurser tillsammans med CAD-operatörerna och på så sätt fanns möjlighet till yrkesmässig kunskapsdelning redan under kurserna. Yrkesingenjörerna sitter med frågor som CAD-operatören inte kan ställa och
CAD-operatörerna kan navigera runt i Autodesk Revit snabbare än yrkesingenjörerna.

Därnäst fick CAD-operatörerna kurser i families och utvidgad användning av Autodesk Revit.

Alla kan sin roll

Det har utarbetats standarder för i stort sett allt på MOE och man strävar efter att alla projekt ska sättas upp precis likadant i både Project Browser och families. På det här sättet behöver användarna inte sätta sig in i något nytt om de sätts in i ett projekt.

Alla families byggs alltid upp enligt principen ”keep it simple”. Man kan härefter skilja på informationen i parametrarna. Det betyder också att det för en ingenjör inte blir förvirrande att komma in i en Revit-modell, eftersom de alltid är likadant uppsatta.

För att få Revit-projekt att löpa så smidigt som det överhuvudtaget går har MOE tittat noga på företagets rollfördelning, säger Vivi Nyehuus Hansen:

– Det är mycket viktigt att man har klart för sig vilken roll man har i ett projekt och vad som förväntas av en när man bär en viss hatt. De här rollerna bestäms tillsammans med projektledaren innan projektet startas. Ett dokument utarbetas som beskriver vem som gör vad, och den här informationen sparas så att den är tillgänglig för alla så man senare kan se vem man ska vända sig till.

BIM-rollfördelningen i ett projekt definieras i ett ark som ska fyllas i för alla projekt före start. Det gäller samtliga modeller på projektet och BIM-koordinatorn har rätt att ändra i alla modeller och se till att projekt-browsern är likadan och i enlighet med MOE-standarder.

De utgifter som hör till starten av ett projekt får man tillbaks tack vare mindre uppföljning. När vi t.ex. gjorde Campus Skejby kunde vi se att vi hade sparat en massa tid – och därmed ekonomi – på uppföljning.

Sharron Michelle Armstrong, som är kursansvarig på NTI CADcenter, ser utbildningsförloppet på MOE som ett bra exempel för andra att följa:

– MOE har förstått av att utbildning är vägen till framgång. Under kursplaneringen utgår vi från de öppna kurser som vi erbjuder. De här kurserna är, i samarbete med MOE, skräddarsydda efter företagets arbetsmetoder och behov. Vi har under förloppet utvärderat kurserna i ett nära samarbete mellan de BIM-ansvariga på MOE och lärarna på NTI CADcenter. Vi har dessutom använt samma lärare genom hela processen för att säkerställa kontinuiteten, och kurserna har varit förlagda till en plats nära MOE för att minimera deras resor.

Kontakta NTI CADcenter

010-211 69 00 | info@nticad.se